Úvod2018-08-31T14:24:21+00:00

Zhodnocujeme Vaši důvěru

Arca Capital CEE je uzavřený investiční fond kvalifikovaných investorů s licencí na vlastní obhospodařování majetku, vlastní administrací fondu a s oprávněním přesáhnout rozhodný limit. Fond dosahuje dlouhodobě kladných hospodářských výsledků a díky vysoce efektivnímu řízení nákladů patří mezi nejúspornější fondy na trhu.  Fond Arca Capital CEE je jedním z prvních fondů kvalifikovaných investorů působících na českém kapitálovém trhu a je součástí skupiny Arca Capital.

Chcete s námi zhodnotit své finance?

 •  

  Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Kvalifikovaným investorem je podle zákona č. 240/2013 Sb., § 272:

   

  Kvalifikovaný investor

  (1) Podíl na fondu kvalifikovaných investorů může mít smluvně nabytý pouze, a v případě svěřenského fondu i zakladatelem fondu kvalifikovaných investorů nebo tím, kdo zvyšuje majetek fondu kvalifikovaných investorů smlouvou, jakož i tichým společníkem fondu kvalifikovaných investorů, může být pouze,

  1. a)osoba uvedená v § 2a odst. 1 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
  2. b)osoba uvedená v § 2a odst. 2 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
  3. c)obhospodařovatel nebo srovnatelná zahraniční osoba na účet investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje,
  4. d)penzijní společnost na účet účastnického fondu nebo transformovaného fondu, který obhospodařuje,
  5. e)osoba vykonávající činnost podle § 2 písm. b),
  6. f)právnická osoba podřízená ústřednímu orgánu státní správy,
  7. g)osoba, která je podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo práva jiného členského státu považována ve vztahu k investicím do daného fondu kvalifikovaných investorů za zákazníka, který je profesionálním zákazníkem,
  8. h)osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů, je-li podílníkem, zakladatelem nebo společníkem jiného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje tentýž obhospodařovatel jako tento fond a jehož administraci provádí tentýž administrátor jako tohoto fondu, a odpovídá-li výše splaceného vkladu nebo splacené investice v těchto fondech, jakož i majetku obhospodařovaného podle § 11 odst. 1 písm. c), obhospodařuje-li jej tentýž obhospodařovatel jako tento fond, ve svém souhrnu částce alespoň
  9. 125000 EUR, nebo
  10. 1000000 Kč, jestliže obhospodařovatel nebo administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby nebo
  11. i)osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň
  12. 125000 EUR, nebo
  13. 1000000 Kč, jestliže obhospodařovatel nebo administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.