Oznámení informace k přednostnímu právu akcionářů na upsání nových akcií

Valná hromada společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a,s, , IČ 28470729, Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000 dne 19.12.2017 rozhodla v souladu s ustanovením § 511 zákona č. 90/2012 Sb. , o obchodních společnostech a družstvech o pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Dne 19.12.2017 představenstvo společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.  rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 99.000.000,– Kč upsáním nových akcií.

Představenstvo zveřejňuje základní informace podle § 485 odst. 1 ZOK.

Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 990 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,– Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií pod částku 99.000.000,-Kč –, je možné upsat nejvýše celkem 990 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán.

Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady.

Akcie nebudou upisovány formou veřejné nabídky dle ust. § 480 až § 483 ZOK.

Místem pro vykonání přednostního práva podle § 484 ZOK je sídlo společnosti, Praha 4, Nusle, Doudlebská 1699/5.

Lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 484 ZOK je 2 týdny, slovy: dva týdny, od okamžiku doručení oznámení podle § 485 odst. 1 ZOK akcionáři, když za okamžik doručení se považuje odeslání oznámení na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle článku 7 bod 3 stanov společnosti. Počátek běhu lhůty bude současně obsažen v informaci doručované podle ustanovení § 485 odst. 1 ZOK.

Na 6 kusů, slovy: šest, dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 100.000,–Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, lze upsat 1 kus, slovy: jeden kus nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,– Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Upisovat lze pouze celé akcie.

S využitím přednostního práva bude upisováno 990 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,– Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry.

Emisní kurz akcií každé nové upisované akcie, jakož i emisní kurz každé nové akcie upisované s využitím přednostního práva, činí 140.000,– Kč, slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých, za jednu akcii, souhrnný emisní kurz pro všechny nově upisované akcie činí 138.600.000,–Kč.

Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé.

Podle článku 27 bod 2 stanov společnosti platí přednostní právo akcionářů při zvyšování základního kapitálu jen v prvním upisovacím kole.

Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva  je splatný na účet č. 2106545382/277 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Lhůta pro splacení emisního kurzu akcií s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva činí 7 kalendářních dnů ode dne upsání akcií.

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Oznámení informace k přednostnímu právu akcionářů na upsání nových akcií